Bài 3. Giới thiệu về máy tính

1. Khái niệm hệ thống tin học 2. Sơ đồ cấu trúc của một máy tính 3. Bộ xử lý trung tâm 4. Bộ nhớ trong 5. Bộ nhớ ngoài 6. Thiết bị vào 7. Thiết bị ra 8. Hoạt…