Danh mục Nâng cao

Đồ thị #1 Cơ bản

Có thể định nghĩa đồ thị G là một cặp (V, E): G = (V, E). Trong đó V là tập các đỉnh (vertices) biểu diễn các đối tượng và E gọi là tập các cạnh (edges) biểu diễn mối quan hệ giữa các đối tượng. Chúng ta quan tâm tới mối quan hệ hai ngôi (pairwise relations) giữa các đối tượng nên có thể coi E là tập các cặp (u, v) với u và V là hai đỉnh của V biểu diễn hai đối tượng có quan hệ với nhau.