Danh mục Tin học 11

Nội dung chương trình Tin học 11

1. Một số khái niệm cơ sở trong ngôn ngữ lập trình Phân loại ngôn ngữ lập trình. Chương trình dịch. Các thành phần của ngôn ngữ lập trình. Các thành phần cơ sở của một ngôn ngữ lập trình…