Bài 2. Các thành phần của ngôn ngữ lập trình

Nội dung

1. Các thành phần bản

  a. Bảng chữ cái

  b. pháp

  c. Ngữ nghĩa

2. Một số khái niệm

  a. Tên

  b. Hằng Biến

  c. Chú thích


Bài tập trắc nghiệm

Nội dung tóm tắt

Slide

Leave a Reply