Đồ thị – #2 BFS

Code mẫu ở phía dưới phần nhúng.

const 
  maxN = 100;
  fi = 'graph.inp';
var 
  a: array[1..maxN, 1..maxN] of longint;
  n, m, s, t: longint;

  avail: array[1..maxN] of boolean;
  trace: array[1..maxN] of longint;

  queue: array[1..maxN*maxN] of longint;
  front, rear: longint;

procedure ReadFile;
var 
  f: text;
  i, u, v: longint;
begin
  assign(f, fi);
  reset(f);
  readln(f, n, m, s, t);
  writeln(n, ' ', m, ' ', s, ' ' , t);

  fillchar(a, sizeof(a), 0);
  fillchar(avail, sizeof(avail), True);
  fillchar(trace, sizeof(trace), 0);

  for i := 1 to m do 
    begin
      readln(f, u, v);
      a[u, v] := 1;
    end;
  close(f);
end;

procedure PrintMat;
var 
  u, v: longint;
begin
  for u := 1 to n do 
    begin
      for v := 1 to n do 
        write(a[u, v]:3);
      writeln;
    end;
end;

procedure Push(v: longint);
begin 
  inc(rear);
  queue[rear] := v;
end;

function Pop: longint;
begin
  Pop := queue[front];
  inc(front);
end;

procedure BFS(s: longint);
var 
  u, v: longint;
begin
  // Init queue
  front := 1;
  queue[front] := s;
  rear := 1;
  avail[s] := False;
  // BFS
  repeat
    u := Pop;
    writeln(u);
    for v := 1 to n do 
      if (a[u, v] = 1) and avail[v] then 
        begin
          Push(v);
          avail[v] := False;
          trace[v] := u;
        end;  
  until front > rear;
end;

procedure Tracing;
var 
  u: longint;
begin
  if trace[t] = 0 then 
    writeln('No path')
  else 
    begin 
      u := t;
      while u <> s do 
        begin 
          write(u, ' < ');
          u := trace[u];
        end;
      writeln(s);
    end;
end;

begin 
  ReadFile;
  //PrintMat;
  BFS(s);
  Tracing;
end.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *