Bài 4. Một số kiểu dữ liệu chuẩn + Bài 5. Khai báo biến

1. Kiểu nguyên

2. Kiểu thực

3. Kiểu kí tự

4. Kiểu logic

5. Khai báo biến

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *