Bài 6. Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán

1. Phép toán

2. Biểu thức số học

3. Hàm số học chuẩn

4. Biểu thức quan hệ

5. Biểu thức logic

6. Câu lệnh gán

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *