Bài 7. Các thủ tục chuẩn vào/ra đơn giản + Bài 8. Soạn thảo, dịch, thực hiện và hiệu chỉnh chương trình

1. Nhập dữ liệu từ bàn phím

2. Đưa dữ liệu ra màn hình

3. Soạn thảo, dịch, thực hiện và hiệu chỉnh chương trình

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *