Bài 5. Ngôn ngữ lập trình

– Khái niệm ngôn ngữ lập trình

– Các loại ngôn ngữ lập trình

  + Ngôn ngữ máy

  + Hợp ngữ

  + Ngôn ngữ bậc cao

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *