Nội dung chương trình Tin học 10

1. Một số khái niệm cơ bản của Tin học

 • Tin học là một ngành khoa học.
 • Thông tin và dữ liệu.
 • Giới thiệu về máy tính.
 • Bài toán và thuật toán.
 • Ngôn ngữ lập trình.
 • Giải bài toán trên máy tính.
 • Phần mềm máy tính.
 • Những ứng dụng của Tin học.
 • Tin học và xã hội.

2. Hệ điều hành

 • Khái niệm về hệ điều hành.
 • Tệp và quản lí tệp.
 • Giao tiếp với hệ điều hành
 • Một số hệ điều hành thông dụng.

3.  Soạn thảo văn bản

 • Khái niệm về soạn thảo văn bản.
 • Làm quen với Microsoft Word.
 • Định dạng văn bản
 • Một số chức năng khác
 • Các công cụ trợ giúp soạn thảo.
 • Tạo và làm việc với bảng .

4.  Mạng máy tính

 • Mạng máy tính.
 • Mạng thông tin toàn cầu Internet.
 • Một số dịch vụ cơ bản của Internet.

Phân phối chương trình

File sách giáo khoa tham khảo

Leave a Reply