Bài 1. Tin học là một ngành khoa học

• Biết Tin học là một ngành khoa học: có đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu riêng. Biết máy tính vừa là đối tượng nghiên cứu, vừa là công cụ.
• Biết được sự phát triển mạnh mẽ của Tin học do nhu cầu của xã hội.
• Biết các đặc trưng ưu việt của máy tính
• Biết được một số ứng dụng của Tin học và máy tính điện tử trong các họat động của đời sống.


Làm bài tập trắc nghiệm

Xem nội dung tóm tắt

Slide

Leave a Reply