Bài 2. Thông tin và dữ liệu

1. Khái niệm thông tin và dữ liệu

2. Đơn vị đo thông tin

3. Các dạng thông tin

4. Mã hóa thông tin trong máy tính

5. Biểu diễn thông tin trong máy tính


Bài tập trắc nghiệm

Nội dung tóm tắt

Slide

Leave a Reply