Nội dung chương trình Tin học 11

1. Một số khái niệm cơ sở trong ngôn ngữ lập trình

 • Phân loại ngôn ngữ lập trình.
 • Chương trình dịch.
 • Các thành phần của ngôn ngữ lập trình.
 • Các thành phần cơ sở của một ngôn ngữ lập trình bậc cao cụ thể.

2. Chương trình đơn  giản

 • Cấu trúc chương trình.
 • Một số kiểu dữ liệu chuẩn.
 • Khai báo biến.
 • Phép toán, biểu thức, lệnh gán.
 • Tổ chức vào/ra đơn giản.
 • Soạn thảo, dịch, thực hiện và hiệu chỉnh chương trình.

3. Tổ chức rẽ  nhánh  và lặp

 • Tổ chức rẽ nhánh.
 • Tổ chức lặp.

4. Kiểu dữ liệu có cấu trúc

 • Kiểu mảng và biến có chỉ số.
 • Kiểu dữ liệu xâu. 
 • Kiểu bản ghi.

5. Tệp và xử lý tệp 

 • Phân loại và khai báo tệp.
 • Xử lí tệp.

6. Chương trình con

 • Chương trình con và phân loại.
 • Thủ tục.
 • Hàm.
File sách giáo khoa Tin học 11

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *