📑 Bài 19. Câu lệnh điều kiện if

1. Biểu thức logic

Chỉ nhận giá trị Đúng (True) hoặc Sai (False)

Thường sử dụng các phép toán so sánh: <, >, ==, >=, <=, != và các phép toán logic: and, or, not

Ví dụ: các biểu thức sau sẽ có giá trị True:

3 >= 2
x, y = 1, 2
x + 1 > y - 2

2. Lệnh if

– Cú pháp:

# DẠNG THIẾU:
if <điều kiện>:
 <khối lệnh>	
# khối lệnh được viết thụt vào (thường là 1 tab)

Nếu điều kiện có giá trị đúng thì khối lệnh được thực hiện, ngược lại nếu điều kiện sai thì khối lệnh không được thực hiện

# DẠNG ĐỦ:
if <điều kiện>:
 <khối lệnh 1>
else:
 <khối lệnh 2>

Nếu điều kiện có giá trị đúng thì khối lệnh 1 được thực hiện, ngược lại nếu điều kiện sai thì khối lệnh 2 được thực hiện (chỉ 1 trong 2 được thực hiện)

Ví dụ

1. Nhập số nguyên n, kiểm tra và in ra màn hình n là số lẻ hay số chẵn

Nhập số nguyên: 13
13 là số lẻ

Bước 1: Nhập từ bàn phím số nguyên n (sử dụng lệnh input và chuyển kiểu dữ liệu bằng int)

Bước 2: Kiểm tra: nếu như n chia hết cho 2 thì in ra thông báo n là số chẵn, ngược lại in ra thông báo n là số lẻ.

+ n chia hết cho 2 có nghĩa n chia lấy dư cho 2: n % 2
+ kết quả này sẽ so sánh xem có bằng với 0 hay không: n % 2 == 0

Code tham khảo:

# nhập n từ bàn phím
n = int(input("Nhập số nguyên: "))

# dùng lệnh if để kiểm tra
if n % 2 == 0:
  print(n, "là số chẵn")
else:
  print(n, "là số lẻ")

2. Tính số tiền S phải trả khi mua N gói kẹo biết mỗi gói giá G đồng và nếu mua từ 5 gói trở lên sẽ được giảm 5% số tiền.

VD1:
Nhập số nguyên: 10
Số tiền phải trả: 9500.0
VD2:
Nhập số nguyên: 4
Số tiền phải trả: 4000

Code tham khảo:

# nhập N từ bàn phím
N = int(input("Nhập số nguyên: "))
G = 1000

# dùng lệnh if để kiểm tra
if N >= 5:
  S = N * G * 0.95
else:
  S = N * G 

print("Số tiền phải trả:", S)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *